loker situbondo https://suaralama.info/ Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Mỹ thuật;

c) Phòng Nhiếp ảnh;

d) Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng .

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

a) Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh.

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Cục; có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các phòng, tổ chức trực thuộc; sắp xếp, bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục.

(Theo Quyết định số: 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23/11/2017)