Lịch sử hình thành

Được thành lập từ năm 1972 với tiền thân là Vụ Mỹ thuật, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh nói riêng và nền văn hóa Việt Nam nói chung trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, Cục có 22 chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm. Cơ cấu của Cục gồm: Cục trưởng và các phó Cục trưởng, 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ (Văn phòng; Phòng Mỹ thuật; Phòng Nhiếp ảnh; Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng) và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh). Với đội ngũ trên 30 cán bộ, công chức, viên chức, hầu hết có trình độ đại học và trên đại học luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và tinh thần đoàn kết của cả tập thể, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn trong suốt hơn 50 năm qua.

Vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm của Cục ngày càng được khẳng định và phát triển từ chỗ chưa có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, Cục đã xây dựng được hệ thống văn bản quản lý ngành Mỹ thuật, Nhiếp ảnh. Cục đã thực hiện nhiều hoạt động phát triển sự nghiệp ở quy mô quốc gia, quốc tế, hợp tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ và các đơn vị liên quan: Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, Thành phố để tổ chức nhiều hoạt động sự nghiệp. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm luôn được Cục thực hiện tốt, đảm bảo cho các hoạt động Mỹ thuật - Nhiếp ảnh theo đúng đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

 

Error cURL: OpenSSL SSL_connect: SSL_ERROR_SYSCALL in connection to myzack.lol:443