Cục trưởng
  
Th.s Mã Thế Anh
Sinh ngày: 23 tháng 3 năm 1966
Nguyên quán: Tràng Định, Lạng Sơn
Dân tộc: Nùng
Tốt nghiệp: Thạc sĩ Báo chí
Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Văn học Nghệ thuật; Vì thế hệ trẻ Việt Nam.
- Nhiều Bằng khen của các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương.
Điện thoại: 0243-8439597
Email:anhmt.cmtna@bvhttdn.gov.vn
Phó Cục trưởng

Th.s Nguyễn Hằng Nga
Sinh ngày: 20 tháng 9 năm 1974
Nguyên quán: Ý Yên, Nam Định
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp: Thạc sĩ Luật
Khen thưởng:
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Nhiều Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Điện thoại: 0243-8452740
Email: nganh@cov.gov.vn