Bức sơn mài bình phong "Dọc mùng" của họa sĩ Nguyên Gia Trí - Chất liệu sơn mài, 160x400cm, 1939

01/10/2021