Số/ Ký hiệu: Số 3671/BVHTTDL-MTNATL   Ngày ban hành: 2017-08-31    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 Số: 3671/BVHTTDL-MTNATL

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước trong

xây dựng tượng đài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 31 tháng 8 năm 2017 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian gần đây, một số công trình tượng đài đã xảy ra những sai sót trong quá trình quy hoạch, xây dựng, bảo quản, bảo dưỡng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài và chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành trong cả nước chỉ đạo, đôn đốc, triển khai một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép xây dựng các công trình tượng đài. Thực hiện đúng quy trình các bước, thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật.

2. Quản lý chặt chẽ các dự án xây dựng tượng đài, thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo các công trình tượng đài đạt chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật.

3. Triển khai quy hoạch các công trình tượng đài tại địa phương theo quy định của pháp luật; xác định nội dung, vị trí địa điểm xây dựng và quy mô phù hợp.

4. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị quản lý tượng đài đã xây dựng có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và an toàn.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

 

 

       (Đã ký)

 

 Vương Duy Biên