Cuộc thi ảnh "ASEAN in Korea, Korea in ASEAN"

23/05/2018
Nhà Văn hóa ASEAN (trực thuộc Qũy Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) tổ chức cuộc thi ảnh "ASEAN in Korea, Korea in ASEAN" (ASEAN ở Hàn Quốc, Hàn Quốc ở ASEAN)...

Nhà Văn hóa ASEAN (trực thuộc Qũy Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc) tổ chức cuộc thi ảnh "ASEAN in Korea, Korea in ASEAN" (ASEAN ở Hàn Quốc, Hàn Quốc ở ASEAN).

- Nội dung của ảnh: các yếu tố văn hóa của các nước ASEAN được tìm thấy ở Hàn Quốc; các yếu tố văn hóa Hàn Quốc được tìm thấy tại các nước ASEAN (con người, ẩm thực, nghệ thuật,...); các hoạt động giao lưu, hợp tác, trao đổi giữa ASEAN và Hàn Quốc.
- Thời gian nhận ảnh dự thi: từ 01 - 27/5/2018
Để gửi ảnh dự thi, vui lòng truy cập website: contest.ach.or.kr


The ASEAN Culture House (the Korea Foundation - Ministry of Foreign Korea) organized the photo contest, titled "ASEAN in Korea, Korea in ASEAN".
- Photos that capture the cultural elements of ASEAN countries found in Korea society (people, food, art, ...); Photos that capture cultural elements of Korea in ASEAN countries; Photos that capture interactions and exchanges between Korea and ASEAN.
- Submission deadline: May 1 - 27, 2018
To submit photos, please visit: contest.ach.or.kr