Số/ Ký hiệu: 138/QĐ-MTNATL   Ngày ban hành: 2018-10-01    Loại văn bản: Văn bản của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

 

Số: 138/QĐ-MTNATL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế về hoạt động

giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh

 

CỤC TRƯỞNG CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động Nhiếp ảnh;

Căn cứ Quyết định số 4558/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đổi tên Trung tâm Triển lãm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh thành Trung tâm Giám định và triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh trực thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh,

                                         

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

QUY CHẾ VỀ HOẠT ĐỘNG

Giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh

(Ban hành theo Quyết định số 138/QĐ-MTNATL ngày 01 tháng 10 năm 2018    của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này hướng dẫn hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh bao gồm: tác phẩm hội họa; đồ họa; điêu khắc; nghệ thuật sắp đặt và tác phẩm nhiếp ảnh.

Giám định việc sao chép tác phẩm; xác định bản quyền tác giả, tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giám định tác phẩm để công bố, phổ biến, triển lãm, kinh doanh, đấu giá tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh.

Điều 3. Nguyên tắc giám định

1. Tuân thủ pháp luật.

2. Trung thực, khách quan, chính xác.

3. Hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh là dịch vụ công theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

4. Kết quả giám định là kết luận về chuyên môn, về tác giả của tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh trong phạm vi nội dung được yêu cầu giám định.

Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Giám định tác phẩm là việc xác định đó là bản gốc, bản sao chép, xác định tên, chữ ký, xác định phong cách sáng tác, bút pháp, xác định việc sao chép, sử dụng toàn phần hoặc một phần tác phẩm gốc.

2. Tác phẩm gốc (bản gốc) là bản chính do tác giả sáng tạo ra.

3. Bản sao chép là phiên bản bằng các chất liệu giống hoặc khác bản gốc, có kích thước lớn hơn hoặc nhỏ hơn bản gốc.

4. Bản bắt chước (nhái) phong cách sáng tác là những sản phẩm làm theo phong cách sáng tác của tác giả đã công bố tác phẩm.

5. Bản mạo danh là bản ghi sai tên tác giả bản gốc.

6. Chữ ký của tác giả trên tác phẩm là tên thật hoặc bút danh của tác giả.


Chương II

THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH TÁC PHẨM MỸ THUẬT – TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH

Điều 5. Hồ sơ đề nghị giám định

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định gửi hồ sơ đề nghị giám định đến Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trụ sở tại 29 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

  1. Hồ sơ đề nghị giám định gồm:

a) Văn bản đề nghị giám định của đơn vị có nhu cầu giám định (Mẫu số 1).

b) Tác phẩm yêu cầu giám định.

c) Các tài liệu liên quan chứng minh về tác phẩm, tác giả yêu cầu giám định.

2. Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh sẽ đồng ý hoặc không đồng ý bằng văn bản việc thụ lý hồ sơ giám định và thời gian trả kết quả giám định.

3. Kinh phí giám định (gồm kinh phí trả cho Hội đồng giám định và kinh phí để kiểm tra bằng công nghệ kỹ thuật, kinh phí mời chuyên gia khi cần thiết) được thỏa thuận giữa Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định bằng hợp đồng.

Điều 6. Hội đồng giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh

1. Hội đồng giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thành lập.

2. Hội đồng giám định làm việc theo các quy định của Quy chế về hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh.

3. Hội đồng gồm các chuyên gia chuyên ngành mỹ thuật, chuyên ngành nhiếp ảnh; có kinh nghiệm hoạt động mỹ thuật - nhiếp ảnh từ 10 năm trở lên, có uy tín, có khả năng giám định tác phẩm nghệ thuật.

4. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, công tâm; ý kiến kết luận của Hội đồng phải được 100% thành viên Hội đồng đồng ý và đó là ý kiến chính thức của Hội đồng.

5. Hội đồng có số thành viên là số lẻ, từ 05 đến 11 thành viên.

6. Phiên họp của Hội đồng chỉ hợp lệ khi có từ 2/3 số thành viên Hội đồng tham dự cuộc họp.

Điều 7. Hội đồng căn cứ vào hồ sơ, nội dung yêu cầu giám định; nếu không đủ điều kiện để tiến hành giám định sẽ có văn bản từ chối việc giám định.

Điều 8. Kết luận giám định

Căn cứ vào kết quả giám định của Hội đồng và kết quả kiểm tra của kỹ thuật, công nghệ (khi cần thiết), Giám đốc Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh thuộc Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm trả lời bằng văn bản kết luận giám định cho đơn vị yêu cầu giám định.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm Mỹ thuật - Nhiếp ảnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giám định tác phẩm mỹ thuật - tác phẩm nhiếp ảnh và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

 

 

CỤC TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

Vi Kiến Thành

 

 

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày      tháng      năm 20…

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH TÁC PHẨM

 

Kính gửi: …………………………………………….

 

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị giám định tác phẩm: ……………………………

……………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ………………………………………………………………………

- Giấy Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân:………………………

 ……………………………………………………………………………………

- Email: …………………………………………………………………………..

- Yêu cầu giám định:

+ Tác phẩm: ………………………………………………………………………

+ Thể loại: ………………………………………………………………………..

+ Chất liệu: ……………………………………………………………………….

+ Khuôn khổ: …………………………………………………………………….

+ Năm sáng tác: ………………………………………………………………….

+ Tác giả: …………………………………………………………………………

+ Nội dung yêu cầu giám định (tác giả, chất liệu, bản gốc hay bản sao .v.v…)

- Các tài liệu hồ sơ liên quan về tác giả, tác phẩm yêu cầu giám định kèm theo:

(Giấy chứng nhận bản quyền; hóa đơn mua bán tác phẩm; ảnh chụp v.v…)

+ ………………………………………………………………………..

+ ………………………………………………………………………..

+ ………………………………………………………………………..

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH TÁC PHẨM

Ký tên (đóng dấu nếu có)