Số/ Ký hiệu: 1918/QĐ-BVHTTDL   Ngày ban hành: 2017-05-15    Loại văn bản: Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TR­ƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

          Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017;

          Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:


          Điều 1. Thành lập Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017 với các thành viên có tên sau đây:

  1. Thạc sĩ, Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Chủ tịch Hội đồng;

2. Thạc sĩ, Hoạ sĩ Đào Quốc Huy, Trưởng phòng Khảo thí Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

          3. Thạc sĩ, Họa sĩ Vũ Đình Tuấn, Giảng viên khoa Đồ họa trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

4. Thạc sĩ, Nhà Điêu khắc Lê Lạng Lương, Phó Trưởng khoa Điêu khắc trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

5. Nghệ sĩ Nguyễn Như Huy, Giám đốc nghệ thuật, Không gian nghệ thuật Ga 0, Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên;

6. Họa sĩ Vũ Bạch Liên, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

7. Họa sĩ Đinh Ý Nhi, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

8. Thạc sĩ, Nhà Điêu khắc Thái Nhật Minh - Ủy viên;

9. Nghệ sĩ Ly Hoàng Ly - Ủy viên. 

          Thư kí:

          1. Ông Hoàng Minh Đức, Trưởng phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

          2. Ông Nguyễn Phú Quý, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

          3. Ông Bùi Đình Hải, Chuyên viên phòng Mỹ thuật, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

          Điều 2. Hội đồng Nghệ thuật có nhiệm vụ tuyển chọn tác phẩm trưng bày, chấm giải thưởng theo tiêu chí, quy chế của Ban Tổ chức.

          - Kinh phí hoạt động của Hội đồng Nghệ thuật nằm trong kinh phí tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2017.

          - Hội đồng Nghệ thuật tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.                                                   

KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG 

 

       (Đã ký)

   

Vương Duy Biên