THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 5 - Năm 2022