THÔNG BÁO Về việc tổ chức Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam năm - 2021