Thủ trưởng 26 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL

11/01/2022
Sáng 6/1, trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Bộ VHTTDL, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Lễ ký cam kết trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với Bộ trưởng.

Thủ trưởng 26 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Ảnh 1.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, Ban cán sự Đảng Bộ VHTTDL đã xây dựng Nghị quyết số 09 về xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 09 là đổi mới phương thức lãnh đạo của Bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao

Thủ trưởng 26 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Ảnh 2.Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, việc ký cam kết trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị với Bộ trưởng là hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm, giữ kỷ cương kỷ luật làm việc trên tinh thần giữ vững nguyên tắc, khuôn khổ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Trước đó, ngày 14/7/2021, Bộ VHTTDL lần đầu tiên triển khai thí điểm ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính với Bộ trưởng. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật, thể hiện trách nhiệm nêu gương của thủ trưởng các cơ quan hành chính thuộc Bộ.

Thủ trưởng 26 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Ảnh 3.Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Phượng, chủ trương ký cam kết với Bộ trưởng được thủ trưởng các cơ quan triển khai với tinh thần đồng thuận cao, coi đây là động lực thúc đẩy nhiệm vụ công tác trong cơ quan, đơn vị. Với tinh thần "nghĩ thật, nói thật, làm thật và có sản phẩm thật", các nhiệm vụ cam kết với Bộ trưởng đều là những nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất bao trùm trong hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc hoàn thành cam kết cũng đồng thời là hoàn thành nhiệm vụ cơ bản nhất của cơ quan trong năm. Việc ký cam kết tạo nên phong trào thi đua, lan tỏa tinh thần làm việc với kế hoạch, gắn với trách nhiệm cá nhân, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, phấn đấu xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh của thủ trưởng các cơ quan đơn vị".

Thủ trưởng 26 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Ảnh 4.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng

6 tháng cuối năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã "đặt hàng" với người đứng đầu của 21 cơ quan hành chính thuộc Bộ gồm: Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ với 97 nhiệm vụ trong đó có 24 nhiệm vụ về xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách, 73 nhiệm vụ về xây giải pháp, biện pháp quản lý nhà nước của Bộ. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, tổng số nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành là 90/97 nhiệm vụ, tương ứng tỉ lệ 92,8%, trong đó có 22 nhiệm vụ về xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách, 68 nhiệm vụ về giải pháp, biện pháp quản lý nhà nước. Tổng số nhiệm vụ đang thực hiện là 7/97 nhiệm vụ, tương ứng tỉ lệ 7,2%. 14/21 thủ trưởng các cơ quan đã thực hiện 100% nhiệm vụ cam kết, 7/21 thủ trưởng đã hoàn thành 90% nhiệm vụ cam kết.

Thủ trưởng 26 cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Ảnh 5.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ký cam kết trách nhiệm với Bộ trưởng

Với tinh thần "Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến", với truyền thống đoàn kết, chung sức chung lòng được thể hiện bằng hành động và việc làm cụ thể, thiết thực của toàn thể công chức, viên chức và với trách nhiệm của người đứng đầu, Bộ VHTTDL tiếp tục triển khai việc đăng ký nội dung cam kết của thủ trưởng 21 cơ quan hành chính đồng thời mở rộng việc đăng ký cam kết tới 5 thủ trưởng đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ với Bộ trưởng. Như vậy, trong năm 2022, có 26 thủ trưởng cơ quan, đơn vị đăng ký ký cam kết với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng với 107 nhiệm vụ trọng tâm./

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch