Tiếp tục hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật phù hợp với thuần phong, mỹ tục người Việt Nam

14/10/2014
Ngày 02/10/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 về việc “Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục người Việt Nam”.
Ngày 02/10/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về tình hình triển khai Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 08/8/2014 về việc “Không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục người Việt Nam”. 
Sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung tại Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL của Bộ, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:
 
 
Video Vấn đề sử dụng tượng sư tử đá ngoại lại hiện nay.
Chương trình Câu chuyện Văn hóa, VTV1, Đài truyền hình Việt Nam
 

Ghi nhận và biểu dương Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Thanh tra Bộ, Cục Di sản văn hóa, Báo Văn hóa và các đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động trong việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nội dung Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL tại các địa phương và có báo cáo thường xuyên để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa việc hạn chế và từng bước chấm dứt thực trạng trưng bày, sử dụng biểu tượng, vật phẩm, linh vật (sư tử đá và một số linh vật, vật phẩm khác) theo tạo hình, hình thức không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Thanh tra Bộ và Báo Văn hóa tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các địa phương tích cực, chủ động thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ vào ngày 25 hàng tháng;

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo “Các biểu tượng trang trí trong quá trình hội nhập của Mỹ thuật ứng dụng”, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 20/10/2014.

Giao Cục Di sản văn hóa có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương: sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong việc chú thích nội dung hoành phi, câu đối làm mới trong di tích và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quản lý di tích theo quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ về tiến độ triển khai thực hiện trước ngày 30/11/2014. Tham mưu Lãnh đạo Bộ về thủ tục pháp lý để Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức trưng bày giới thiệu các linh vật của Việt Nam qua các thời kỳ.

Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa và Báo Văn hóa tiếp tục triển khai kiểm tra, thanh tra về tình hình thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL; tổng hợp, đánh giá việc thực hiện trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đề xuất phương án triển khai cụ thể trong giai đoạn tiếp theo.

Giao Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức triển lãm các linh vật của Việt Nam qua các thời kỳ, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/10/2014.

CTTĐT
(Nguồn Thông báo số 457/TB-VP)