Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP về hoạt động mỹ thuật

15/04/2021
Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 1178/KH-BVHTTDL ngày 13/04/2021 về tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Kế hoạch được xây dựng và triển khai với mục đích: Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ, qua đó xác định những kết quả đã đạt được, phát hiện những vấn đề hạn chế, bất cập và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai; Đề xuất phương hướng, biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc; Sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành hoặc nâng lên thành Luật.

Hình minh họa

Theo kế hoạch, hoạt động tổng kết, đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật bao gồm các nội dung:

Đánh giá Công tác thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP: Đánh giá chung (Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thi hành; công tác tuyên truyền phổ biến; công tác đảm bảo nguồn lực (cơ sở vật chất, con người, kinh phí) cho việc thi hành Nghị định); Đánh giá kết quả công tác thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP (Hoạt động Thi sáng tác tác phẩm Mỹ thuật và Triển lãm Mỹ thuật; Hoạt động trưng bày, mua bán, sao chép, đấu giá, giám định tác phẩm mỹ thuật; Công tác quản lý Tượng đài, tranh hoành tráng; Công tác quản lý, cấp phép, tổ chức Trại sáng tác điêu khắc; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm).

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Nghị định số 113/2013/NĐ-CP (Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong các quy định của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP; Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành các nội dung quy định của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP). Từ đó đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật (kiến nghị chung; kiến nghị về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiến nghị các giải pháp thực hiện).

Cũng theo kế hoạch, đối tượng triển khai tổng kết, đánh giá, bao gồm: Các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Văn học - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mỹ thuật.

Báo cáo tổng kết, đánh giá của đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm) trước ngày 01/8/2021 để tổng hợp.

Theo Báo ĐT Tổ Quốc