Lược sử các Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam

(Phần 2: từ 1955 đến 1962)

QUA TRIỂN LÃM “ĐỐI THOẠI TRANH IN VIỆT-BỈ” NHÌN NHẬN CÂU CHUYỆN CỦA NGHỆ THUẬT TRANH IN NGÀY NAY

Sáng tạo nghệ thuật là một trong những biểu hiện chính yếu nhất của văn minh loài người.

Giá trị một thể nghiệm

Đề án “Khuyến khích sáng tác và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước

Hình tượng Bác Hồ trong tạo hình nghệ thuật

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, một nhà hoạt động chính trị, một nhà tư tưởng, anh hùng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, danh nhân văn hóa thế giới

Chuyện buồn

Chuyện vui thường qua nhanh, rất nhanh. Còn chuyện buồn thì ngược lại

HÌNH THỂ, KHÔNG GIAN VÀ CÁI NHÌN [Bước đầu học vẽ và trình bày tạo hình] PHẦN 1: DẤU VẾT VÀ KHÔNG GIAN: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ HÌNH - NỀN

Những gợi ý trong các bài tập vẽ dưới đây giúp người vẽ tổ chức được không gian hai và ba chiều