Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước lĩnh vực Mỹ thuật và Nhiếp ảnh từ 1996 đến 2016

27/08/2018

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC MỸ THUẬT VÀ NHIẾP ẢNH TỪ 1996 ĐẾN 2016

 

A. DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC MỸ THUẬT TỪ 1996 ĐẾN 2016

I.  Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Mỹ thuật từ 1996 đến 2016

1.1. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Mỹ thuật năm 1996 

1. Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh(1892)

2. Họa sỹ Nguyễn Đỗ Cung(1912)

3. Họa sỹ Nguyễn Tư Nghiêm(1922)

4. Họa sỹ Trần Văn Cẩn(1910)

5. Họa sỹ Tô Ngọc Vân(1906)

6. Họa sỹ Nguyễn Sáng(1923)

7. NĐK Diệp Minh Châu(1919)

8. Họa sỹ Bùi Xuân Phái(1920)

1.2. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Mỹ thuật năm 2000

1. Họa sỹ Hoàng Tích Chù (1912)

2. Họa sỹ Nguyễn Văn Tỵ (1917)

3. NĐK Nguyễn Thị Kim (1917)

4. Họa sỹ Lê Quốc Lộc (1918)

5. NĐK Nguyễn Hải (1933)

6. Họa sỹ Nguyễn Tiến Chung (1914)

7. Họa sỹ Dương Bích Liên (1924)

8. Họa sỹ Nguyễn Sỹ Ngọc (1918)

9. Họa sỹ Huỳnh Văn Gấm (1922)

10. Họa sỹ Nguyễn Khang (1911) 

1.3. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Mỹ thuật năm 2012

1. Họa sỹ Nguyễn Gia Trí (1908)  

1.4. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Mỹ thuật năm 2016

1. Tạ Quang Bạo (1941)  

II. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Mỹ thuật năm từ 2001 đến 2016

2.1. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Mỹ thuật năm 2001

1. Họa sỹ Nguyễn Hiêm (1917)

2. Họa sỹ Nguyễn Văn Bình (1917)

3. Họa sỹ Thái Hà (Ng. Như Huân) (1922)

4. Họa sỹ Trần Huy Oánh (1937)

5. NĐK Hứa Tử Hoài (1942)

6. Họa sỹ Lê Thị Kim Bạch (1938)

7. Họa sỹ Phan Kế An (1923)

8. NĐK Tạ Quang Bạo (1941)

9. Họa sỹ Tạ Thúc Bình (1919)

10. Họa sỹ Đường Ngọc Cảnh (1925)

11. Họa sỹ Nguyễn Thanh Châu (1939)

12. Họa sỹ Văn Đa (1928)

13. Họa sỹ Phạm Văn Đôn (1917)

14. Họa sỹ Trần Lưu Hậu (1928)

15. Họa sỹ Mai Văn Hiến (1923)

16. Họa sỹ Nguyễn Trọng Hợp (1918)

17. Họa sỹ Vũ Giáng Hương (1930)

18. Họa sỹ Đinh Trọng Khang (1935)

19. Họa sỹ Nguyễn Trọng Kiệm (1934)

20. Họa sỹ Vũ Duy Nghĩa (1935)

21. Họa sỹ Trần Thanh Ngọc (1925)

22. Họa sỹ Lưu Công Nhân (1931)

23. Họa sỹ Lương Xuân Nhị (1913)

24. Họa sỹ Nguyễn Đức Nùng (1914)

25. Họa sỹ Đặng Đức Sinh (1927)

26. NĐK Lê Công Thành (1932)

27. Họa sỹ Trần Đình Thọ (1919)

28. Họa sỹ Quang Thọ (1929)

29. Họa sỹ Nguyễn Thụ (1930)

30. Họa sỹ Huỳnh Văn Thuận (1921)

31. Họa sỹ Hoàng Trầm (1928)

32. Họa sỹ Nguyễn Văn Y (1919)

2.2. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Mỹ thuật năm 2007

1.  Họa sỹ Đặng Đức Sinh (1927)

2.  Họa sỹ Trần Khánh Chương (1943)

3.  Họa sỹ Nguyễn Trọng Đoan (1942)

4.  Họa sỹ Huỳnh Phương Đông (1927)

5.  Họa sỹ Đoàn Văn Nguyên (1946)

6.  Họa sỹ Quách Văn Phong (Nguyễn Anh Việt) (1938)

7.  Họa sỹ Phạm Viết Song (1917)

8.  Họa sỹ Lê Huy Tiếp (1951)

9. Họa sỹ Sĩ Tốt (1919)

10. Họa sỹ Lê Anh Vân (1952)

11. NĐK Lê Liên (1950)

12. NĐK Lưu Danh Thanh (1940)

13. NĐK Lê Đình Quỳ (Minh Long) (1940)

14. Họa sỹ Hoàng Đình Tài (1947)

15. NĐK Đinh Rú (1937)

16. Họa sỹ Nguyễn Thế Vinh

17. Họa sỹ Lò An Quang (1947)

2.3. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Mỹ thuật năm 2012

1.  NĐK Nguyễn Phú Cường (1952)

2.  Họa sỹ Trần Hữu Chất (1933)

3.  Họa sỹ Nguyễn Nghĩa Duyện (1943)

4.  Họa sỹ Lê Thanh Đức (1925)

5.  NĐK Hoa Bích Đào (1958)

6.  Họa sỹ Lê Huy Hòa (1932)

7.  NĐK Phạm Hồng (1942)

8.  NĐK Phạm Mười (1935)

9.  Họa sỹ Dương Hướng Minh (1919)

10. Họa sỹ Lê Mai Khanh (1951)

11. Họa sỹ Xun Man (Xu Dơn) (1925)

12. Họa sỹ Nguyễn Cao Thương (1918)

13. Họa sỹ Nguyễn Vinh (1948)

14. Họa sỹ Dương Viên (1931)

15. Họa sỹ Trịnh Phòng (1922)

16. Họa sỹ Quang Phòng (1925)

2.4. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Mỹ thuật năm 2016

1. Họa sỹ Bửi Chỉ (1948)

2. Họa sỹ Cổ Tấn Long Châu (1938)

3. Họa sỹ Đỗ Sơn (1943)

4. Họa sỹ Lê Lam (1931)

5. NĐK Nguyễn Văn Quế (1937)

6. Nguyễn Bích (1925)

7. NĐK Phan Thị Gia Hương (1951)

 

B. DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NHIẾP ẢNH TỪ NĂM 1996 ĐẾN 2016

I.  Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Nhiếp ảnh từ 1996 đến 2016

1.1. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Nhiếp ảnh năm 1996 

1. Võ An Ninh (1907)

2. Vũ Năng An (1916)

3. Nguyễn Bá Khoản (1917)

4. Lâm Hồng Long (1926)

1.2.  Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Nhiếp ảnh năm 2001

1. Đinh Đăng Định (1929) 

1.3.  Danh sách các tác giả được Giải thưởng Hồ Chí Minh lĩnh vực Nhiếp ảnh năm 2016

1. Lương Nghĩa Dũng (1935) 

II. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Nhiếp ảnh năm từ 2001 đến 2016

2.1. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Nhiếp ảnh năm 2001

1. Triệu Đại (1922)

2. Nguyễn Đình Ưu (1918) 

2.2. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Nhiếp ảnh năm 2007

1. Mai Nam (1931)

2. Nguyễn Tiến Lợi (1918)

3. Nguyễn Hồng Nghi

4. Phan Thoan

5. Vũ Ba

6. Đoàn Công Tính

7. Hoàng Linh

9. Đinh Ngọc Thông (1930)

10. Nguyễn Văn Bảo (1930)

11. Võ An Khánh (1936 )

12. Lương Nghĩa Dũng (1935 )

13. Dương Thanh Phong (1940)

14. Trần Bỉnh Khuôl (1923)

15. Vũ Đình Hồng

16. Hoàng Văn Sắc (1934)

17. Vũ Tạo (1940)

18. Lê Minh Trường (1930) 

2.3. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Nhiếp ảnh năm 2012

1. Vương Khánh Hồng (1943)

2. Chu Chí Thành (1944) 

2.4. Danh sách các tác giả được Giải thưởng Nhà nước vực Nhiếp ảnh năm 2016

1. Hứa Kiểm (1938)

2. Lâm Tấn Tài (1937)

3. Mầu Hoàng Thiết (1930)

4. Nguyễn Hữu Cấy (1932)

 

Thống kê số lượng các tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước lĩnh vực Mỹ thuật và Nhiếp ảnh từ 1996 đến 2016

 1.     Lĩnh vực Mỹ thuật

 a.     Số lượng các tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh

-         1996: 4 tác giả

-         2000: 10 tác giả

-         2012: 1 tác giả

-         2016: 1 tác giả

b.     Số lượng các tác giả được giải thưởng Nhà nước

-         2001: 32 tác giả

-         2007: 17 tác giả

-         2012: 16 tác giả

-         2016: 7 tác giả

2.     Lĩnh vực Nhiếp ảnh

 a.     Số lượng các tác giả được giải thưởng Hồ Chí Minh

-         1996: 4 tác giả

-         2001: 1 tác giả

-         2016: 1 tác giả

b.     Số lượng các tác giả được giải thưởng Nhà nước

-         2001: 2 tác giả

-         2007: 18 tác giả

-         2012: 2 tác giả

-         2016: 4 tác giả